Algemene voorwaarden van Hanoulle-Titeca BV

 1. Door zijn bestelling verbindt de opdrachtgever zich definitief en kan hij ze niet meer herroepen. Wij wijzen formeel alle algemene verkoopsvoorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever ons een bestelling doorgeeft, erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en er zich aan te houden.
 2. Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname van de bestelde producten. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. In geval van terugname of annulering zal een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn.
 3. De leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichting en kan in geen geval geëist worden. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden.
 4. Alle aangenomen bestellingen gebeuren steeds onder voorbehoud van prijsstijging die intreedt voor de levering. Deze prijsstijging kan eveneens het gevolg zijn van uitwendige factoren zoals wijziging buitenlandse valuta, verhoging van taksen, financiële maatregelen van de regeringen, enz.
 5. Wij behouden ons het recht voor een door de vertegenwoordiger opgenomen bestelling te annuleren zonder opgave van enige reden. Deze annulering kan geen recht op schadevergoeding meebrengen.
 6. Alle leveringen geschieden non-franco en op risico van de koper. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
 7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor, om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst te vorderen ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en een schadevergoeding van 15% van de verkoopsprijs te vorderen.
 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d., niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 10. Om geldig te zijn, dienen alle klachten betreffende de geleverde goederen ons te bereiken binnen 8 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten ons eveneens bereiken binnen 8 dagen na de ontdekking ervan. Na deze termijn worden de goederen, alsook de aangerekende prijs, geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding als schadebeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 74,37 en een maximum van € 1.487,36. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 12. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 13. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de koper zijn gekweten. Na aanmaning per aangetekend schrijven voor betaling kan de verkoper bij gebrek aan gevolg de goederen terugvorderen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
 14. De eventueel verleende waarborg op de door ons geleverde goederen, beperkt zich tot deze, ons toegekend door de fabrikant. In ieder geval verliest de koper zijn recht op waarborg, indien hij gelijk wat aan het geleverde goed verandert.
 15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch recht van toepassing is.
 16. Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van deze overeenkomst geen afwijking noch een vernieuwing.
 17. De koper erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder voorbehoud.